استانداردهای امواج - سوالات متداول استانداردهای امواج - سوالات متداول

کشورهای مختلف استانداردهای ملی خود را برای پرتوگیری میدان های الکترومغناطیسی تدوین می کنند.


چه کسی استانداردهای پرتوگیری انسان در معرض میدان های الکترومغناطیسی را تدوین می کند؟

کشورهای مختلف استانداردهای ملی خود را برای پرتوگیری میدان های الکترومغناطیسی تدوین می کنند. هرچند، بسیاری از این استانداردهای ملی از راهنماهای تهیه شده توسط انجمن بین المللی حفاظت در برابر پرتوهای غیریونیزان (ICNIRP) گرفته شده اند. این ارگان غیردولتی که ارتباطی رسمی با سازمان بهداشت جهانی (WHO) دارد، نتایج علمی بدست آمده در سراسر جهان را تحلیل می کند. بر پایه مطالعات عمیق انجام شده راجع به بهداشت امواج، انجمن بین المللی حفاظت در برابر پرتوهای غیریونیزان (ICNIRP) راهنماهایی را برای تعیین حدود پرتوگیری تدوین می کند. این راهنماها به صورت دوره ای مرور می شوند و در صورت نیاز به روز رسانی می گردند.

آیا حاشیه امنی در استانداردها وجود دارد؟

بله. بر روی حدود تعیین شده توسط انجمن بین المللی حفاظت در برابر پرتوهای غیریونیزان (ICNIRP)، حاشیه امنی اعمال شده است. این انجمن، ضریب ایمنی 10 را برای بدست آوردن حدود پرتوگیری شغلی و ضریب 50 را برای بدست آوردن حدود پرتوگیری مردمی بکار می برد. این ضریب کاهش طوری طراحی شده اند که هرگونه عدم قطعیت علمی را در نظر بگیرد (شکل 9).

حدود پرتوگیری ICNIRP و فاکتور کاهشی

منبع: استانداردهای جاری WHO http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/index4.html

آیا کودکان و زنان باردار توسط استانداردهای حفاظتی حفاظت می شوند؟

بله. راهنماهای حدود پرتوگیری انجمن بین المللی حفاظت در برابر پرتوهای غیریونیزان (ICNIRP) بر پایه تحلیل دقیق مطالعات علمی می باشند و برای حفاظت از همه سنین از جمله کودکان و زنان باردار در برابر اثرات منفی شناخته شده میدان های الکترومغناطیسی برای سلامت و با در نظر گرفتن یک حاشیه امن بزرگ طراحی می شوند. 

آیا افراد با ایمپلنت های الکترونیکی در بدن خود، توسط استانداردهای حفاظتی حفاظت می شوند؟

در همه موارد خیر. معمولا به همراه ایمپلنت های الکترونیکی، اطلاعاتی راجع به احتمال خطر تداخل با سایر تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی مثل تلفن همراه و فرستنده های رادیویی ارائه می گردد. 

استانداردهای مشخصی راجع به ایمنی و تداخل فرکانس رادیویی به منظور حفاظت در برابر تداخل امواج ایمپلنت های الکترونیکی توسعه داده شده اند.

افراد دارای ایمپلنت در صورت وجود نگرانی باید در رابطه با خطرات تداخل فرکانسی با پزشک متخصص خود مشورت کنند. راهنماهای پرتوگیری ICNIRP برای حفاظت در برابر تداخل فرکانسی ادوات الکترونیکی طراحی نشده اند.